คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ


      ปี                                      Q3                          Q2                          Q1

2562/2019                        EN / TH                   EN / TH                  EN / TH

2563/2020                          -  /  -                      EN / TH                  EN / TH