Board of Directors and Management TeamInvestor Relation

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกลุ่มผู้บริหารและบุคคลภายนอกที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์จากหลายสาขา มีรายนามดังต่อไปนี้


นายณรงค์ฤทธิ์  ถาวรวิศิษฐพร

กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการบริษัท

นายนที ทับมณี

กรรมการอิสระ

นายยิ่งยง เตชะรุ่งนิรันดร์

กรรมการอิสระ

นางสาวกาญจนา ริมพณิชยกิจ

กรรมการบริษัท

นายเจริญชัย อำนาจสมบูรณ์สุข

กรรมการบริษัท

นายซุง ซิก ฮอง

กรรมการบริษัท

นายประเสริฐ ตรีวีรานุวัฒน์

กรรมการบริษัท

นางสาวนิตา ตรีวีรานุวัฒน์

กรรมการบริษัท

นายสมชัย ก้านบัวแก้ว

กรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร


นายซุง ซิก ฮอง

กรรมการบริษัท

นายประเสริฐ ตรีวีรานุวัฒน์

กรรมการบริษัท

นางสาวนิตา ตรีวีรานุวัฒน์

กรรมการบริษัท

นายสมชัย ก้านบัวแก้ว

กรรมการบริษัท

นางสาวพรธิภัสร์ ขันธีวิทย์

ผู้บริหาร, ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

นางฐิติมา ธนาปกิจ

ผู้บริหาร
คณะกรรมการตรวจสอบ
1. นายนที ทับมณี กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายณรงค์ฤทธิ์ ถาวรวิศิษฐพร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
3. นายยิ่งยง เตชะรุ่งนิรันดร์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ