Rights of ShareholdersInvestor Relation

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)


บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยจะไม่ทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะเคารพในสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้นและดูแลรักษาสิทธิดังกล่าวโดยเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายหรือโอนหุ้น สิทธิในการรับใบหุ้น การมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจการ การได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อร่วมตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่สำคัญของบริษัท สิทธิในการแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ และการลดทุนหรือเพิ่มทุน เป็นต้น

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายให้บริษัทฯ ถือปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยครอบคลุมหลักการดังต่อไปนี้

 1. สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย
 2. คณะกรรมการมีความมุ่งมั่นในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้บริษัทฯ บริหารงานด้วยความรอบคอบ และคำนึงถึง
  ความเสี่ยงอยู่เสมอ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น
 3. การดำเนินงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส และเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน
 4. การดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงจริยธรรมทางธุรกิจเป็นสำคัญ

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับสิทธิของผู้ถือหุ้นของบริษัท และพยายามรักษาไว้ซึ่งสิทธิของผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยผู้ถือหุ้นของบริษัทมีสิทธิอันชอบธรรมสำหรับการดำเนินการดังต่อไปนี้

 1. สิทธิในการออกเสียงแสดงความเห็น

ผู้ถือหุ้นของบริษัทมีสิทธิในการออกเสียงแสดงความเห็นอย่างเท่าเทียมกันดังที่ได้ระบุไว้ในข้อบังคับบริษัทโดยผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง ซึ่งจะทำให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท

 1. สิทธิในการรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท

ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ผู้ถือหุ้นของบริษัทมีสิทธิในการรับทราบถึงผลการดำเนินงาน
ของบริษัท โดยบริษัทฯ ได้จัดทำเอกสารประกอบคำอธิบายผลการดำเนินงานประจำปีที่ครอบคลุมเนื้อหาสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานที่ผ่านมาของบริษัทอย่างชัดเจนและครบถ้วนแล้ว

 1. สิทธิในการพิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท

ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ผู้ถือหุ้นของบริษัทมีสิทธิในการพิจารณาและอนุมัติงบการเงิน
ของบริษัท  โดยบริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ และครอบคลุมสาระสำคัญ
ตามมาตรฐานการบัญชีสากลซึ่งเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปในประเทศไทยและตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
โดยงบการเงินของบริษัทได้ผ่านการตรวจสอบและแสดงความเห็นจากผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ
และมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป

 1. สิทธิที่จะได้รับเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัท

ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ผู้ถือหุ้นของบริษัทมีสิทธิในการพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยบริษัทฯ ได้จัดทำรายละเอียดการคำนวณเงินปันผลที่ถูกต้อง ชัดเจน และครอบคลุมเนื้อหาสาระสำคัญต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของผู้ถือหุ้น เช่น นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลจริงกับนโยบายที่ประกาศจ่าย ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลกับ
ปีที่ผ่านมา โดยบริษัทฯ จะอธิบายถึงเหตุผลและความจำเป็นหากบริษัทฯ ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้เป็นไป
ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทเคยประกาศไว้ได้ โดยเงินปันผลที่จะถูกเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัตินั้นได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองอย่างระมัดระวังรอบคอบ และมีมติเห็นชอบแล้วจากคณะกรรมการบริษัท
ก่อนที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นไปเป็นครั้งคราวในเมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

 1. สิทธิในการพิจารณาแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล

5.1 การแต่งตั้งกรรมการ

ผู้ถือหุ้นของบริษัทมีสิทธิในการพิจารณาและแต่งตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล โดยบริษัทฯ จะจัดทำรายละเอียดและประวัติย่อของกรรมการบริษัทแต่ละคนที่ถูกเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งอย่างถูกต้อง ชัดเจน และครอบคลุมเนื้อหาสาระสำคัญต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของผู้ถือหุ้น เช่น ชื่อ ประวัติ จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งและผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท ที่ผ่านมา (กรณีแต่งตั้งกรรมการรายเดิม) ตำแหน่งกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง หลักเกณฑ์และวิธีสรรหา อัตราส่วนการถือหุ้นในบริษัท  การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นทั้งที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นต้น และกำหนดคำนิยามกรรมการอิสระในกรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการอิสระโดยกรรมการที่ถูกเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งนั้นจะผ่านการพิจารณากลั่นกรองอย่างระมัดระวังรอบคอบ และมีมติเห็นชอบแล้วจากคณะกรรมการบริษัทโดยคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนก่อนที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

5.2 การถอดถอนกรรมการ

ในการถอดถอนกรรมการคนใดคนหนึ่งออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดและข้อบังคับของบริษัท โดยต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวน
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

 1. สิทธิในการพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ผู้ถือหุ้นของบริษัทมีสิทธิในการพิจารณาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยต่างๆ โดยบริษัทฯ จะจัดทำรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยต่างๆ ที่ถูกต้อง ชัดเจน และครอบคลุมเนื้อหาสาระสำคัญที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของผู้ถือหุ้น เช่น นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ องค์ประกอบของค่าตอบแทนแยกตามตำแหน่งและ/หรือหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ ข้อมูลเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการในปีที่ผ่านมา วิธีการเสนอค่าตอบแทน เป็นต้น โดยค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยต่างๆ ที่ถูกเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดนั้นได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองอย่างระมัดระวังรอบคอบแล้วและมีมติเห็นชอบแล้วจากคณะกรรมการบริษัท  โดยคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนก่อนที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยต่างๆ

 1. สิทธิในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ผู้ถือหุ้นของบริษัทมีสิทธิในการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีผู้ถือหุ้นจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้
โดยบริษัทฯ จะจัดทำรายละเอียดข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน และครอบคลุมเนื้อหาสาระสำคัญต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของผู้ถือหุ้น เช่น ชื่อและเลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของผู้สอบบัญชี สำนักงานสอบบัญชีที่สังกัด ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี จำนวนปีที่ผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทฯ  (กรณีเสนอแต่งตั้งรายเดิม) ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ซึ่งแบ่งแยกอย่างชัดเจนระหว่างค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นๆ (ถ้ามี) และจัดให้มีการเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีกับปีที่ผ่านมา เป็นต้น โดยผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีที่ถูกเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัตินั้นจะผ่านการพิจารณากลั่นกรองอย่างระมัดระวังรอบคอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบด้วยการประเมินผลงานที่ผ่านมาของผู้สอบบัญชี และมีมติเห็นชอบแล้วจากคณะกรรมการบริษัท ก่อนที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

 1. สิทธิในการพิจารณาและอนุมัติรายการที่เกี่ยวโยงกัน

เพื่อเป็นการปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นของบริษัท  ผู้ถือหุ้นของบริษัทมีสิทธิในการพิจารณาและอนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันที่มีมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงอย่างมีสาระสำคัญของบริษัท  โดยการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท หรือบริษัทย่อยนั้นจะคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งหมด

 1. สิทธิพื้นฐานอื่นๆ ของผู้ถือหุ้นที่เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ผู้ถือหุ้นของบริษัทมีสิทธิพื้นฐานอื่นๆ เช่น การซื้อขายหรือโอนหุ้น สิทธิในการรับใบหุ้น การได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ เป็นต้น รวมถึง สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อร่วมตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท  เช่น การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ และการลดทุนหรือเพิ่มทุน เป็นต้น ซึ่งบริษัทฯ จะจัดทำรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวที่ถูกต้อง ชัดเจนและครอบคลุมเนื้อหาสาระสำคัญต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของผู้ถือหุ้น โดยเรื่องดังกล่าวจะผ่านการพิจารณากลั่นกรองอย่างระมัดระวังรอบคอบ และมีมติเห็นชอบแล้วจากคณะกรรมการบริษัท ก่อนที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้พื้นฐานที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้พื้นฐานที่จำเป็น
  Always Active

  คุกกี้พื้นฐานที่จำเป็น เพื่อช่วยให้การทำงานหลักของเว็บไซต์ใช้งานได้ และแสดงคุณลักษณะตามที่ท่านได้ตั้งค่าเอาไว้ โดยไม่ต้องตั้งค่าใหม่ทุกครั้ง หากไม่มีคุกกี้นี้เว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานได้อย่างเหมาะสม และจะใช้งานได้โดยการตั้งค่าเริ่มต้น โดยไม่สามารถปิดการใช้งานได้
  Cookies Details

Save