ความรับผิดชอบต่อสังคม


     นโยบายภาพรวม

     บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities) โดยมุ่งเน้นการประกอบกิจการด้วยความดูแลเอาใจใส่ต่อผู้มีส่วนได้เสีย เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ซึ่งบริษัทฯ หวังว่าการดำเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมพร้อมกับการเจริญเติบโตของบริษัทฯ ควบคู่กันไปด้วย บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้เป็นแนวทางในการดำเนินงานของพนักงานทุกคน โดยแบ่งเป็น  8 หมวด ดังนี้

 1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรม มีจรรยาบรรณ และตั้งมั่นที่จะแข่งขันทางการค้าตามหลักจริยธรรมในการประกอบการค้า กฎหมาย และหลักการแข่งขันทางการค้าอย่างเสมอภาค รวมถึงปฏิเสธพฤติกรรมใดก็ตามที่ขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เช่น การแสวงหาข้อมูลที่ความเป็นความลับของคู่แข่งทางการค้า การเรียก รับ และไม่ให้ผลประโยชน์ใดที่ไม่สุจริตทางการค้าในการจัดซื้อเครื่องจักร เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเคารพต่อสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น โดยบริษัทฯ กำหนดให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อกำหนดเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา อาทิ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นต้น อีกทั้ง บริษัทฯ มีโครงการรณรงค์การส่งเสริมและปลูกจิตใต้สำนึกให้แก่บุคลากรของบริษัทฯ ในทุกระดับชั้นให้เกิดความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย

 1. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

บริษัทฯ บริหารกิจการบนพื้นฐานความโปร่งใส มีจริยธรรม ยึดมั่นในหลักการการกำกับดูแลกิจการ และปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น การให้หรือรับสินบนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือภาคเอกชน โดยบริษัทฯ ได้กำหนดโครงสร้างองค์กรให้มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ กระบวนการทำงาน และสายการบังคับบัญชาในแต่ละหน่วยงานให้มีความชัดเจน เพื่อให้มีการถ่วงดุลอำนาจและมีความรัดกุมในการตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

 1. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ สนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยการปฏิบัติต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นพนักงาน ชุมชน และสังคมรอบข้าง ด้วยความเคารพในคุณค่าของความเป็นมนุษย์ คำนึงถึงความเสมอภาคและเสรีภาพที่เท่าเทียมกัน ไม่ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐาน และไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ภาษา สีผิว เพศ อายุ การศึกษา สภาวะทางร่างกาย หรือสถานะทางสังคม รวมถึงจัดให้มีการดูแลไม่ให้ธุรกิจของบริษัทฯ เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น การใช้แรงงานเด็ก และการคุกคามทางเพศ เป็นต้น อีกทั้งบริษัทฯ มีการว่าจ้างแรงงานคนพิการ เพื่อให้โอกาสคนพิการได้ทำงานที่เทียบเท่าคนปกติ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวังการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิทธิมนุษยชน โดยจัดให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และช่องทางในการร้องเรียนสำหรับผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิอันเกิดจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และดำเนินการเยียวยาตามสมควร

 1. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม อันเป็นปัจจัยที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าของกิจการและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันและการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดแนวปฏิบัติ ดังนี้

 • เคารพสิทธิของพนักงานตามหลักสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน

 • จัดให้มีกระบวนการสรรหา ว่าจ้าง และเงื่อนไขการจ้างงาน รวมถึงกำหนดค่าตอบแทน และการพิจารณาผลงานความดีความชอบภายใต้กระบวนการประเมินผลการทำงานที่เป็นธรรม

 • ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร โดยจัดให้มีการจัดอบรม สัมมนา ฝึกอบรม รวมถึงส่งบุคลากรเข้าร่วมสัมมนา และฝึกอบรมวิชาการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถศักยภาพของบุคลากร รวมถึงปลูกฝังทัศนคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และการทำงานเป็นทีมแก่บุคลากร

 • จัดให้มีสวัสดิการด้านต่างๆ สำหรับพนักงานตามที่กฎหมายกำหนด เช่น ประกันสังคม เป็นต้น และนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การให้เงินช่วยเหลือประเภทต่างๆ แก่พนักงาน เช่น เงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิต เป็นต้น

 • ดำเนินการให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย และมีสุขอนามัยในสถานที่ทำงานที่ดี โดยจัดให้มีมาตรการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และเสริมสร้างให้พนักงานมีจิตสำนึกด้านความปลอดภัย รวมถึงจัดการฝึกอบรม และส่งเสริมให้พนักงานมีสุขอนามัยที่ดี และดูแลสถานที่ทำงานให้ถูกสุขลักษณะ มีความปลอดภัยอยู่เสมอ

 • เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็น หรือร้องเรียนเกี่ยวกับปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมหรือการกระทำที่ไม่ถูกต้องในบริษัทฯ รวมถึงให้การคุ้มครองพนักงานที่รายงานเรื่องดังกล่าว

 1. ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาการให้บริการของบริษัทฯ เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า และยึดมั่นในการปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความรับผิดชอบและความซื่อสัตย์ โดยการดูแลให้กระบวนการผลิตสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อส่งมอบสินค้าได้ตามปริมาณและภายในระยะเวลาที่ตกลงกับลูกค้า และหากมีการปรับปรุงแผนการผลิตที่มีความสำคัญซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการส่งมอบสินค้า บริษัทฯ จะหารือร่วมกับลูกค้าเพื่อดูแลให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด

 1. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ ดำเนินการและควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะในกระบวนการให้บริการผลิตและประกอบ บริษัทฯ ได้ปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานให้กระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด ยกตัวอย่างเช่น การขัดพ่นท่อด้วยเศษผงเหล็ก แทนการขัดด้วยทราย เพื่อช่วยลดมลภาวะด้านฝุ่นละอองไม่ให้ฟุ้งกระจายไปในชุมชน รวมถึงสามารถนำผงเหล็กกลับมาใช้ซ้ำได้อีกหลายครั้ง และนำไปกำจัดตามระบบอย่างถูกต้อง

 1. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทตระหนักในความเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนหรือสังคมซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชุมชน ตลอดจนการพัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคมเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยการดูแลเอาใจใส่สิ่งแวดล้อมในชุมชน และให้ความช่วยเหลือในการจัดกิจกรรมและการพัฒนาชุมชนร่วมกัน ทั้งนี้ โดยปกติการดำเนินธุรกิจของบริษัท จะไม่ส่งผลกระทบร้ายแรงใดๆ ต่อชุมชนโดยรอบ

 1. การมีนวัตกรรม และเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ตระหนักความรับผิดชอบของสังคม ต่อการใช้นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงาน โดยบริษัทฯ ได้ใช้นวัตกรรม ในการดำเนินงานให้สอดคล้องต่อความรับผิดชอบของสังคมอย่างเคร่งครัด ยกตัวอย่างเช่น การออกแบบและรับเหมาก่อสร้างระบบ ผลิตน้ำเย็นที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนสถานะของก๊าซธรรมชาติเหลวที่ถูกขนส่งมาทางท่อ (โครงการ PTT LNG Cold Water ที่ประมูลได้ในปี 2560) เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ในระบบหล่อเย็นของหน่วยผลิดไฟฟ้าในโรงงานอีกครั้งหนึ่ง ทำให้ลดการใช้พลังงานที่ใช้ในการผลิดไฟฟ้าและสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิดไฟฟ้าได้มากขึ้น
          

 

การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน (CSR in Process)

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะประกอบกิจการภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมไปพร้อมกับการเจริญเติบโตของบริษัทฯ จึงนำนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมมาเป็นแนวทางในการกำหนดกระบวนการปฏิบัติงาน และเพื่อให้มั่นใจได้ว่าพนักงานทุกระดับตระหนักถึงและปฏิบัติหน้าที่ภายใต้นโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล กฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดการอบรมความปลอดภัยในการทำงานในหลักสูตรต่างๆ ให้กับพนักงาน ดังนี้

1.  การอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานสำหรับพนักงานเข้าใหม่
  

2.  การอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า
  

3.  การอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานในสถานที่อับอากาศ

4.  การอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานสำหรับหัวหน้างาน
  

5.  การอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานสำหรับผู้บริหาร
  

6.  การอบรมหลักสูตรดับเพลิงเบื้องต้น
  

7.  การอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
  

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังได้ประกาศนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมผ่านช่องทางการสื่อสารของบริษัทฯ ทั้งในรูปแบบการประชุมระดับผู้บริหาร การประชุมระดับฝ่าย บอร์ดประชาสัมพันธ์ภายในบริษัทฯ พร้อมทั้งกำหนดให้เป็นหัวข้อในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ รวมถึงการจัดอบรมพนักงานอย่างสม่ำเสมอ

บริษัทฯ นำระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 มากำหนดเป็นข้อปฏิบัติในการทำงานของพนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย และคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมตั้งแต่กระบวนการผลิตและวิธีการปฏิบัติงาน ไปจนถึงการปรับปรุงพื้นที่โรงงาน เช่น

 • ปลูกต้นไม้รอบพื้นที่โรงงาน และจัดเป็นพื้นที่สีเขียวให้มีทัศนียภาพสวยงาม

 • ใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่า ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ทั้งหมด โดยได้รณรงค์ให้พนักงานร่วมกันประหยัดทรัพยากรทั้งด้านน้ำใช้ ไฟฟ้า และกระดาษ

 • การใช้นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงาน โดยบริษัทฯ ได้ใช้นวัตกรรม ในการดำเนินงานให้สอดคล้องต่อความรับผิดชอบของสังคมอย่างเคร่งครัด โดยการนำเครื่องจักรในการขัดสนิมที่เป็นระบบปิดมาใช้งานและดำเนินการหมุนเวียนในการนำเม็ดโลหะขัดสนิมมาใช้ใหม่ ซึ่งสามารถประหยัดพลังงานและลดโอกาศในการเกิดฝุ่นละอองในพื้นที่

 

กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของชุมชนและสังคมเป็นอย่างมาก จึงประกอบกิจการตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจร่วมกับชุมชนอย่างมีความสุข มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ด้วยความห่วงใยและใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมอยู่เสมอ ดังนั้น บริษัทฯ จึงจัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือและพัฒนาสังคมอย่างสม่ำเสมอ โดยสามารถแบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ การศึกษา ศาสนา สิ่งแวดล้อม และกิจกรรมชุมชน ดังนี้

1.  การศึกษา
              บริษัทฯมีแผนงานโครงการในการสนับสนุนด้านการศึกษา โดยจัดมอบทุนการศึกษากับบุตร ธิดา ของพนักงานที่มีผลการเรียน และความประพฤติดี โดยจะเริ่มดำเนินการตามแผนงานในไตรมาศที่ 4 ของปี 2561

2.  ศาสนา
              บริษัทฯได้เข้าร่วมในกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีและบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ร่วมกับกลุ่ม บริษัท ปตท. เนื่องในโอกาศวันสงกรานต์

3.  สิ่งแวดล้อม
              บริษัทฯได้จัดให้มีการซ้อมดับเพลิงและอพยพในกรณีฉุกเฉิน เพื่อป้องกันและควบคุมไม่ให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน

4.  กิจกรรมชุมชน
              บริษัทฯได้เข้าร่วมในกิจกรรมปลูกป่ากับชุมชนโดยรอบ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน

              บริษัทได้เข้าร่วมกับลูกค้าในการบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ในการเก็บขยะบริเวณชายหาดโดยรอบพื้นที่

 นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่น

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะดำเนินกิจการอย่างซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม โดยบริษัทฯ ยึดมั่นในหลักการที่จะต่อต้านการกระทำทุจริตและการติดสินบนในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม จึงได้กำหนดนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นขึ้นเพื่อให้บุคลากรของบริษัทฯ ยึดถือและปฏิบัติตามหลักการต่อไปนี้

 1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทในทุกส่วนงานจะต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริต โดยการดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านการทุจริตนั้นให้ใช้แนวปฏิบัติตามที่กำหนดในคู่มือจรรยาบรรณของบริษัท รวมถึงคู่มือการปฏิบัติงานของพนักงานที่บริษัทจัดทำ ตลอดจนแนวทางปฏิบัติอื่นใดที่บริษัทจะกำหนดขึ้นต่อไป

 2. การจัดซื้อจัดจ้างจะต้องดำเนินการตามระเบียบขั้นตอน การปฏิบัติงานของบริษัท และมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้

 3. การให้เงินสนับสนุนใดๆ ก็ตาม จะต้องกระทำโดยระบุชื่อในนามของบริษัทเท่านั้น และจะต้องเป็นไปตามระเบียบขั้นตอนของบริษัท

 4. บริษัทจะสื่อสารแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายและเผยแพร่ให้ความรู้ความเข้าใจกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานในทุกระดับของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อให้มีความเข้าใจและสามารถบรรลุเป้าหมายการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น

พนักงานทุกคนของบริษัทฯ มีหน้าที่ทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในองค์กรทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงาน หากพบการกระทำใดที่เข้าข่ายขัดต่อนโยบายนี้ ให้แจ้งผู้บังคับบัญชาทราบในทันที

 การจัดทำรายงานความยั่งยืน

บริษัทมีแผนรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและรายงานผลกระทบและผลลัพธ์ทั้งเชิงบวกและลบต่อเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการดำเนินกิจการ แก่คณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี เพื่อจัดให้มีกรอบแนวทางในการทำงาน งบประมาณ และความเหมาะสมการดำเนินงานของบริษัท โดยจะเปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) และรายงานประจำปีของบริษัท