คณะกรรมการบริษัท


คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกลุ่มผู้บริหารและบุคคลภายนอกที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์จากหลายสาขา มีรายนามดังต่อไปนี้
      1. นายณรงค์ฤทธิ์  ถาวรวิศิษฐพร  / กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการบริษัท
        2. นายนที  ทับมณี  / กรรมการอิสระ

      3. นายยิ่งยง  เตชะรุ่งนิรันดร์  / กรรมการอิสระ

      4. นางสาวกาญจนา  ริมพณิชยกิจ  / กรรมการบริษัท

      5. นายเจริญชัย  อำนาจสมบูรณ์สุข  / กรรมการบริษัท

      6. นายซุง ซิก ฮอง  / กรรมการบริษัท

       7. นายประเสริฐ  ตรีวีรานุวัฒน์  / กรรมการบริษัท

      8. นางสาวนิตา  ตรีวีรานุวัฒน์  / กรรมการบริษัท

      9. นายสมชัย  ก้านบัวแก้ว  / กรรมการบริษัท

 

คณะกรรมการบริหาร

      1. นายซุง ซิก ฮอง  / ประธานบริหาร

       2. นายประเสริฐ  ตรีวีรานุวัฒน์  / กรรมการบริหาร

       3. นางสาวนิตา  ตรีวีรานุวัฒน์  / กรรมการบริหาร

      4. นายสมชัย  ก้านบัวแก้ว  / กรรมการบริหาร

      5. นางสาวพรธิภัสร์  ขันธีวิทย์  / ผู้บริหาร, ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

      6. นางฐิติมา  ธนาปกิจ  / ผู้บริหาร

 

คณะกรรมการตรวจสอบ

1. นายนที  ทับมณี                                 กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นายณรงค์ฤทธิ์  ถาวรวิศิษฐพร              กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

3. นายยิ่งยง  เตชะรุ่งนิรันดร์                     กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ