รายละเอียดการจองซื้อหุ้น CAZ (IPO) (สำหรับผู้ถือหุ้น TAKUNI)

 
รายการ (ชนิดไฟล์ pdf)

1. แจ้งสิทธิ์และรายละเอียดการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

2. ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนสำหรับผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (แบบ ก.)

3. แบบฟอร์ม FATCA - สำหรับนิติบุคคล

4. แบบฟอร์ม FATCA - สำหรับบุคคลธรรมดา

5. Bill Payment ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

6. รายละเอียดการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

7. ข้อมูลสรุป (Executive Summary) ของบริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

8. หนังสือชี้ชวนของบริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)