คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ


ลงประกาศ 2 มีนาคม พ.ศ.2563

แจ้งเรื่องการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินการ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 
EN / TH


ลงประกาศ 17 ธันวาคม พ.ศ.2562

แจ้งเรื่องการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินการ สำหรับไตรมาส 3 
EN / TH


ลงประกาศ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

แจ้งเรื่องการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินการ สำหรับไตรมาส 2 
EN / TH


ลงประกาศ 7 ตุลาคม พ.ศ.2562

แจ้งเรื่องการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินการ สำหรับไตรมาส 1
EN / TH